Filia w Sandomierzu UJK

REKRUTACJA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu”
przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, ale również rodziców i opiekunów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wychowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest: przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń całościowych oraz specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; wyposażenie ich w umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnejz dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera
i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;  wypracowanie umiejętności: przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, opracowania oceny wielospecjalistycznej oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i programów rewalidacyjnych, dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju; przedstawienie metod i form współpracy nauczycieli i specjalistów z rodziną oraz instytucjami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas trwania (liczba semestrów):  2 semestry

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Zapisy na studia podyplomowe prowadzone są na stronie:  http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. (041) 349 60 22

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osóbz niepełnosprawnością intelektualną” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii (w tym psychologii kliniczneji psychopatologii), pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki specjalnej obejmującej przygotowanie metodyczne w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz do poszczególnych etapów edukacyjnych. Słuchacze rozwijają umiejętność pracy z uczniami wykazującymi różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Czas trwania: 2 semestry

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Kierownik studiów:   dr Małgorzata Górecka-Smolińska

e-mail: malgorzata.gorecka-smolinska@ujk.edu.pl, tel.: 531-472-100

 

Zapisy na studia podyplomowe prowadzone są na stronie:http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 41 349 60 22

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia niepedagogicznych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu; absolwentów kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych zamierzają podjąć pracę w wybranej placówce lub instytucji edukacyjnej.

Celem studiów jest: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25, poz. 131).

Czas trwania (liczba semestrów):  3 semestry

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Zapisy na studia podyplomowe prowadzone są na stronie:  http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. (041) 349 60 22

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.