Filia w Sandomierzu UJK

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”
przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami
z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu
oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii (w tym psychologii klinicznej

i psychopatologii), pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki specjalnej obejmującej przygotowanie metodyczne w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz do poszczególnych etapów edukacyjnych. Słuchacze rozwijają umiejętność pracy z uczniami wykazującymi różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Program studiów:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2. Pedagogika specjalna
 3. Diagnoza psychopedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania osób niepełnosprawnych
 5. Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 6. Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 7. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 8. Psychopedagogika rodziny dziecka niepełnosprawnego
 9. Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnoprawnością intelektualną
 10. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
 11. Dydaktyka specjalna
 12. Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej
 13. Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  (na kolejnych etapach edukacyjnych)
 14. Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (na kolejnych etapach edukacyjnych)
 15. Metodyka pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 16. Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 17. Wybrane metody arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 18. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 19. Praktyka nauczycielska
 20. Seminarium dyplomowe – projekt

Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie edukacji oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. 2017, poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uzyskują dodatkowe kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w oddziałach integracyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Czas trwania: 2 semestry

Planowany termin rozpoczęcia:

Kierownik studiów:   …

e-mail:

Kryteria kwalifikacji: złożenie przez kandydata na słuchacza studiów podyplomowych odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dokumentu potwierdzającego posiadane przygotowanie pedagogiczne (jeśli informacja nie jest zawarta w odpisie dyplomu)

Odpłatność za jeden semestr:

Warunek ukończenia: obrona pracy dyplomowej

Zapisy na studia podyplomowe prowadzone są do dnia 23.09.2018r. na stronie http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 41 349 60 22