Filia w Sandomierzu UJK - Administracja

Filia w Sandomierzu UJK

Administracja


 

 

Studia licencjackie na kierunku Administracja pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Kierunek Administracja związany jest z naukami o prawie i administracji, naukami społecznymi i ekonomicznymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie pracownika, który będzie mógł podjąć zatrudnienie w administracji biznesowej, formach doradczych i konsultingowych, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach życia społecznego i politycznego, a także w bankach, sądach czy służbie cywilnej. Podczas studiów do wyboru są grupy przedmiotów z zakresu administracji samorządowej oraz grupy przedmiotów z zakresu e-administracji i bezpieczeństwa informatycznego.

 

Warunki  i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 (studia I stopnia)

 

Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany Przedmiot wymagany punktowany
– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 30% waga = 5% waga = 25% waga = 40%

W = a*P + b*M + c*J +d*Z
Minimalna ilość punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego
M – wynik z matematyki
J – wynik z języka obcego
Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

Rejestracja kandydatów na studia

Uchwała rekrutacyjna

Punkt rekrutacji:

Filia w Sandomierzu UJK w Kielcach
Schinzla 13a 27-600 Sandomierz
tel. 041 349 6021
pokój nr 101  – I piętro

Skip to content