Filia w Sandomierzu UJK - Pedagogika

Filia w Sandomierzu UJK

Pedagogika

 

Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika pobudzają aktywność poznawczą oraz przygotowują do praktycznej działalności pedagogicznej w zakresie terapii pedagogicznej i socjoterapii.Pedagogika  jest nauką w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, dlatego absolwent tego kierunku studiów ma wiedzę w zakresie środków, metod, formy i warunków realizacji celów wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii, posiada umiejętności analizy sytuacji społecznych, socjalizacyjnych i wychowawczych pod kątem różnych poprawnych sposobów komunikowania się zależnie od indywidualnych preferencji wychowanka/osoby dorosłej/klienta. Jest otwarty na potrzeby wychowanków i ich rodziców oraz pojmuje znaczenie nowych koncepcji i metod profilaktyki i terapii.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika daje kwalifikacje do objęcia stanowiska: pedagoga w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych; pedagoga w szkołach; pedagoga w świetlicach szkolnych, pedagoga-wychowawcy w internatach oraz placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce).

 

Warunki  i tryb rekrutacji na studia  (studia I stopnia)

Pedagogika  (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany Przedmiot wymagany punktowany
– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

– język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze:

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 40% waga = 35% waga = 25%

W = a*P + b*J + d*Z

Minimalna ilość punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego
M – wynik z matematyki
J – wynik z języka obcego
Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

Rejestracja kandydatów na studia

Uchwała rekrutacyjna

Punkt rekrutacji:

Filia w Sandomierzu UJK w Kielcach
Schinzla 13a 27-600 Sandomierz
tel. 041 349 6021
pokój nr 101  – I piętro

Skip to content