Filia w Sandomierzu UJK - Filologia angielska

Filia w Sandomierzu UJK

Filologia angielska


 

 

Opis kierunku:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska o profilu praktycznym przygotowują do zawodu tłumacza oraz nadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. Filarami studiów są zajęcia w formie ćwiczeń, warsztatów, konwersatoriów i wykładów oraz praktyka nauczycielska i translatorsko-korporacyjna. Absolwent osiąga umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 ESOKJ oraz posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych polegające na formułowaniu i analizie problemu badawczego oraz doborze i zastosowaniu metod, narzędzi i zaawansowanych technik ICT. Zdobyta wiedza oraz wykształcone umiejętności korespondują z umiejętnością krytycznego myślenia, świadomością konieczności ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego oraz gotowością do współdziałania w zespole na rzecz środowiska społecznego, przyjmując różne role w zależności od stawianych zadań i podejmując się pracy zawodowej w różnych sektorach i segmentach życia publicznego.

 

 

Warunki  i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 (studia I stopnia)

 

Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany Przedmiot punktowany
– język angielski

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

– język polski

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 80% waga = 20%

 

W = a*J+b*P
Minimalna ilość punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 30
Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)
W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego
M – wynik z matematyki
J – wynik z języka obcego
Z,Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%)

 

Rejestracja kandydatów na studia

Uchwała rekrutacyjna

Punkt rekrutacji:

Filia w Sandomierzu UJK w Kielcach
Schinzla 13a 27-600 Sandomierz
tel. 041 349 6021
pokój nr 101  – I piętro

Skip to content