Filia w Sandomierzu UJK - Mechatronika

Filia w Sandomierzu UJK

Mechatronika

Mechatronika na Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu to:

 

  • 3,5 – letnie studia inżynierskie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym kończące się tytułem inżyniera mechatroniki,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki,
  • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne,
  • przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach mechanika, elektryka, elektronika i informatyka.

Specjalności:

  • budowa i eksploatacja maszyn,
  • komputerowe wspomaganie konstrukcji maszyn.

Sylwetka absolwenta

 

Zakres interdyscyplinarnych studiów na kierunku Mechatronika obejmuje kształcenie dotyczące projektowania, wytwarzania, badania oraz obsługi urządzeń mechanicznych wyposażonych w programowalne komputerowe układy sterujące. Szczególnie ważnym elementem kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych. Jest to osiągane przez realizację projektu indywidualnego i zespołowego w formie laboratorium. Wykonując projekt student merytorycznie rozwiązuje postawiony problem, projektuje urządzenie oraz uzasadnia ekonomicznie podjęte decyzje.

Kierunek Mechatronika zapewnia konieczne wykształcenie z zakresu informatyki. Dobre przygotowanie w tej dyscyplinie umożliwia pełne korzystanie z wszelkich form komputerowego wspomagania. Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewnia szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi.

W celu  przystosowania absolwentów do pracy w okresie globalizacji rynku, szczególna uwaga jest zwrócona na czynne używanie języka angielskiego w ramach przedmiotów specjalistycznych.

Praktyczna część kształcenia inżyniera Mechatronika jest realizowana przez udział w laboratoriach technicznych i komputerowych oraz odbycie zawodowych praktyk studenckich w zakładach przemysłowych dobranych pod kątem kierunku mechatronika.

Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia poparta wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie mechatroniki pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w różnych krajach, w tym  do pracy w charakterze inżyniera mechatronika w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze zaawansowanych technologii.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie mechatroniki umożliwiające podjęcie pracy lub studiów drugiego stopnia.
W szczególności absolwenci kierunku Mechatronika będą:

  • posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn,  elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, sterowania oraz umiejętność integracji i wykorzystywania tej wiedzy przy analizie, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych,
  • przygotowani do pracy twórczej w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących aktualne problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, diagnozowaniem, serwisowaniem oraz sprzedażą układów mechatronicznych maszyn i urządzeń, w których te układy występują,
  • przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających, eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których te układy są zastosowane, w tym w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym,
  • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.
Skip to content