Filia w Sandomierzu UJK

Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu”
przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, ale również rodziców i opiekunów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wychowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest: przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej etiologii zaburzeń całościowych oraz specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; wyposażenie ich w umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera
i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;  wypracowanie umiejętności: przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, opracowania oceny wielospecjalistycznej oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i programów rewalidacyjnych, dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju; przedstawienie metod i form współpracy nauczycieli i specjalistów z rodziną oraz instytucjami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Program studiów:

 1. Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń w rozwoju;
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii;
 3. Całościowe zaburzenia w rozwoju – diagnoza i etiologia;
 4. Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 5. Wczesny autyzm dziecięcy – strategie wspomagania w rozwoju;
 6. Kształcenie specjalne – podstawy prawne organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;
 7. Podstawy prawne funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin;
 8. Rewalidacja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście pedagogiki specjalnej;
 9. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z ASD oraz z całościowymi zaburzeniami
  w rozwoju;
 10. Stymulacja zmysłów oraz integracja sensoryczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu;
 11. Metody komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej osoby z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu;
 12. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne oraz Programy Rewalidacyjne;
 13. Psychopedagogika rodziny osób ze spektrum autyzmu;
 14. Kompetencje nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 15. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z ASD w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej;
 16. Metodyka pracy z uczniami z ASD w szkołach ogólnodostępnych;
 17. Metodyka pracy w placówkach specjalnych dla uczniów z ASD;
 18. Praktyka pedagogiczna;
 19. Seminarium dyplomowe.

 

Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie edukacji oraz rewalidacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uzyskują dodatkową specjalność w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W związku z tym mogą zostać zatrudnieni na stanowisku: nauczyciela prowadzącego rewalidację uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera, innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Czas trwania (liczba semestrów):  2 semestry

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018 r.

Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne (należy złożyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne, jeśli informacja taka nie jest zawarta w odpisie dyplomu ukończenia studiów wyższych)

Odpłatność za jeden semestr: 1 400,00 zł

Warunek ukończenia: obrona pracy dyplomowej

 

 Zapisy na studia podyplomowe prowadzone są do dnia 17.09.2018r. na stronie  http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. (041) 349 60 22