Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu UJK

Oligofrenopedagogika

ROZKŁAD ZAJĘĆ 5. EDYCJA SEM (II) LETNI 2018-2019

5. EDYCJA SEM. LETNI 2018-2019

 

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Kwalifikacyjne studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”
przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami
z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu
oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie posiadanych uprawnień do nauczania przedmiotu oraz zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii (w tym psychologii klinicznej

i psychopatologii), pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki specjalnej obejmującej przygotowanie metodyczne w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz do poszczególnych etapów edukacyjnych. Słuchacze rozwijają umiejętność pracy z uczniami wykazującymi różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

 

Program studiów:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2. Pedagogika specjalna
 3. Diagnoza psychopedagogiczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania osób niepełnosprawnych
 5. Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 6. Społeczno-psychologiczna charakterystyka dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 7. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 8. Psychopedagogika rodziny dziecka niepełnosprawnego
 9. Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnoprawnością intelektualną
 10. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
 11. Dydaktyka specjalna
 12. Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej
 13. Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  (na kolejnych etapach edukacyjnych)
 14. Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (na kolejnych etapach edukacyjnych)
 15. Metodyka pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 16. Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 17. Wybrane metody arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 18. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 19. Praktyka nauczycielska
 20. Seminarium dyplomowe – projekt

 

Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie edukacji oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. 2017, poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uzyskują dodatkowe kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w oddziałach integracyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018 r.

 

Kierownik studiów:   dr Małgorzata Górecka-Smolińska

e-mail: malgorzata.gorecka-smolinska@ujk.edu.pl, tel.: 531-472-100

 

Kryteria kwalifikacji: złożenie przez kandydata na słuchacza studiów podyplomowych odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dokumentu potwierdzającego posiadane przygotowanie pedagogiczne (jeśli informacja nie jest zawarta w odpisie dyplomu)

 

Odpłatność za jeden semestr: 1300,00 PLN

 

Warunek ukończenia: obrona pracy dyplomowej

 

Zapisy na studia podyplomowe prowadzone są do dnia 23.09.2018r. na stronie http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem tel. 41 349 60 22

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.