Filia w Sandomierzu UJK

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia niepedagogicznych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu; absolwentów kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych zamierzają podjąć pracę w wybranej placówce lub instytucji edukacyjnej.

Celem studiów jest: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. Nr 25, poz. 131).

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, teorii wychowania, diagnostyki i terapii pedagogicznej oraz planowania pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do właściwego rozplanowania zajęć, organizacji procesu dydaktycznego, nauczania i wychowania oraz prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

W programie studiów uwzględniono praktykę psychologiczno-pedagogiczną i metodyczną.

Studia dają kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi, które określa kierunek ukończonych studiów wyższych.
W przypadku absolwentów studiów I stopnia, słuchacze studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich są przygotowani do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Czas trwania (liczba semestrów):  3 semestry

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018 r.

Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia niepedagogicznych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu.

Odpłatność za jeden semestr: 1000,00 zł

Warunek ukończenia: obrona pracy dyplomowej